دوشنبه 01 بهمن 1397
مقالات علمی کاربردی

چکیده مقاله یک

در بسیاری از نواحی کوهستانی ، پدیده زمین لغزش و ناپایداری شیروانی های مجاور یک تونل بعنوان یکی از مسائل مهم در زمان طراحی میباشد که در صورت عدم بررسی دقیق آن ، هزینه های جبران ناپذیری به پروژه تحمیل خواهدکرد. با توجه به لزوم ترانشه برداری و احداث شیروانیها در مجاورت تونلهای کوهستانی ، بررسی ریسکهای ناپایداری و مکانیسم شکست احتمالی در جهت بهره برداری ایمن ، امری ضروری بوده که رسیدن به این هدف ، نیازمند مطالعه عوامل ناپایدار کننده و تحلیل های پیچیده است. در این مقاله اندرکنش سازه تونل شماره 1 آزاد راه تهران شمال و ترانشه  مجاور آن (تأثیر هریک از این سازه ها بر یکدیگر) از نقطه نظر بررسی علل ناپایداری و بهینه سازی شیب شیروانی مذکور  بعد از ناپایداری، مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور از روش المان محدود و نرم افزار phase 2 برای ارزیابی پایداری مجموعه تونل و ترانشه ، تحت شیبهای متفاوت ترانشه به منطور یافتن شیب بهینه از لحاظ پایداری و اقتصادی استفاده شده است . نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که نرخ جابجایی ها در دیواره تونل بعد از حفاری ترانشه ، با شیب آن رابطه معکوس دارد . بیشترین میزان فاکتور ایمنی و کمترین تغییر شکل های اعمالی در اثر حفاری ترانشه با شیب 1 به 0.25 حاصل شده است لذا این شیب بعنوان شیب بهینه انتخاب شده و سیستم نگهداری متناسب با شرایط ترانشه طراحی گردید.

چکیده مقاله دو

در بسیاری از نواحی کوهستانی ،پدیده زمین لغزش و ناپایداری شیروانی های مجاور احداث تونل بعنوان یکی از مسائل مهم هم در زمان طراحی و هم در زمان بهره برداری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است . با توجه به لزوم ترانشه برداری و احداث شیروانی ها در مجاورت تونلهای کوهستانی ،برسی ریسکهای  ناپایدار و مکانیزمهای شکست احتمالی در جهت ایجاد شرایط ایمن بهره برداری امری ضروری بوده که رسیدن به این هداف نیازمند تحلیلهای پیچیده است . در این مقاله اندرکنش سازه های تونل شماره 9 آزادراه تهران شمال و ترانشه سنگی مجاور آن (تاثیر هر یک از این سازه ها بر یکدیگر ) از نقطه نظر تحلیلهای پایداری و بهینه سازی شیب ترانشه مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور از روش المان محدود و نرم افزار PHASE2برای ارزیابی پایداری مجموعه تونل و ترانشه تحت شیبهای متفاوت ترانشه شده است. تحلیلهای این سیستم برای چهار شیب مختلف ترانشه به صورت 1به1%،1به2%،1به3%،1به4% برای یافتن شیب بهینه از لحاظ پایداری و اقتصادی انجلم شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد :1- نرخ افزایش جابجایی ها در دیواره تونل بعد از حفاری ترانشه با شیب رابطه معکوس دارد ، 2- بیشترین میزان فاکتور ایمنی و کمترین تغییر شکلهای اعمالی در اثر حفاری ترانشه با شیب 1به 1% حاصل شده و این شیب به عنوان گزینه برتر پیشنهاد میشود .

 

 

 

 

 


شعار سال1397 «حمایت از کالای ایرانی»
© تمامی حقوق برای شرکت احداث و بهره برداری آزادراه تهران شمال محفوظ است. طراحی شده توسط طراحی سایت داتک