سه شنبه 20 آذر 1397
  • آخرین اخبار
  • پربازدیدترین اخبار
مقالات پروژه

: چکیده

در بسیاری از نواحی کوهستانی ، پدیده زمین لغزش و ناپایداری شیروانی های مجاور یک تونل بعنوان یکی از مسائل مهم در زمان طراحی میباشد که در صورت عدم بررسی دقیق آن ، هزینه های جبران ناپذیری به پروژه تحمیل خواهدکرد. با توجه به لزوم ترانشه برداری و احداث شیروانیها در مجاورت تونلهای کوهستانی ، بررسی ریسکهای ناپایداری و مکانیسم شکست احتمالی در جهت بهره برداری ایمن ، امری ضروری بوده که رسیدن به این هدف ، نیازمند مطالعه عوامل ناپایدار کننده و تحلیل های پیچیده است. در این مقاله اندرکنش سازه تونل شماره 1 آزاد راه تهران شمال و ترانشه  مجاور آن (تأثیر هریک از این سازه ها بر یکدیگر) از نقطه نظر بررسی علل ناپایداری و بهینه سازی شیب شیروانی مذکور  بعد از ناپایداری، مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور از روش المان محدود و نرم افزار phase 2 برای ارزیابی پایداری مجموعه تونل و ترانشه ، تحت شیبهای متفاوت ترانشه به منطور یافتن شیب بهینه از لحاظ پایداری و اقتصادی استفاده شده است . نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که نرخ جابجایی ها در دیواره تونل بعد از حفاری ترانشه ، با شیب آن رابطه معکوس دارد . بیشترین میزان فاکتور ایمنی و کمترین تغییر شکل های اعمالی در اثر حفاری ترانشه با شیب 1 به 0.25 حاصل شده است لذا این شیب بعنوان شیب بهینه انتخاب شده و سیستم نگهداری متناسب با شرایط ترانشه طراحی گردید.  


شعار سال1397 «حمایت از کالای ایرانی»
© تمامی حقوق برای شرکت احداث و بهره برداری آزادراه تهران شمال محفوظ است. طراحی شده توسط طراحی سایت داتک