چهارشنبه 07 مهر 1400

حدفاصل تهران- دوآب شهرستانک به طول تقریبی ۳۲ کیلومتر

این منطقه از تقاطع بزرگراه آزادگان و بزرگراه شهید همت شروع و با عبور از مناطق کن، سولقان و امام زاده عقیل و تونل تالون و دره لانیز به سه راهی شهرستانک می رسد .

اجرای ساخت این قسمت در اولویت بوده زیرا باعث  می شود قسمتی از راه فعلی که از طریق کرج می گذرد حذف شده و مسیر فعلی حدود 60 کیلومتر کوتاهتر گردد.

منطقه یک پروژه

 خلاصه مشخصات فنی:

 • طول مسیر: حدود 32 کیلومتر.
 • دارای دو خط رفت و دو خط برگشت و در قسمتهای فراز یک خط کندرو به مسیر اضافه میگردد.
 • حداکثر شیب طولی مسیر : 6 درصد .
 • مجموع طول تونلهای مسیر : حدود 31.5 کیلومتر (در باند رفت و برگشت)
 • تعداد تونلها: 39 رشته
 • تونل های بلند: تونل های تالون بطول 4900 متر (که بصورت دوقلو و یک دستگاه تونل اکتشافی اجرا شده اند) و دارای 10 دستک دسترسی به تونل اکتشافی و تعداد 9 دستک ارتباطی بین دو تونل اصلی می باشد .
 • تعداد پلهای بزرگ (در مسیر رفت و برگشت) : 25 دستگاه
 • طول پلهای بزرگ (در مسیر رفت و برگشت) : 3137 متر طول ( بلندترین پل این منطقه، پل شماره 6 با طول عرشه حدود 320 متر و دارای سه دهانه 83*153*83 با ارتفاع حدود 80 متر از بستر رودخانه )
 • عبور 45% مسیر معادل 15 کیلومتر از تونل و پل
 • احداث 20 کیلومتر دیوار حائل در باند رفت و برگشت ( دیوارهای : وزنی، مسلح، پایل شیت، خاک مسلح فلزی و ژئوگرید و ...)
 • احداث 200 کیلومتر کانالهای تاسیسات و هدایت آبهای سطحی
 • اجرای عملیات بتن ریزی 2.6 میلیون متر مکعب
 • اجرای کابل کشی به طول 1700 کیلومتر در باند رفت و برگشت
 • اجرای 20 کیلومتر لوله آتش نشانی 
 • نصب 215 دستگاه تابلو برق
 • نصب 162 دستگاه جت فن و اکسیال فن جهت تهویه تونل های بلند منطقه
 • عملیات کوهبری، ترانشه برداری و خاکریزی : حدود 12 میلیون متر مکعب

مشخصات فنی تونل‌های بلند تالون

 • دو دستگاه تونل اصلی رفت و  برگشت و یک دستگاه تونل اکتشافی (پیشگام) ما بین.
 • طول‌تونلها : تونل شرقی 4895 متر و تونل غربی 4856 متر
 • عرض و ارتفاع مقطع تونل‌های اصلی : 12 متر و 9 متر
 • دستک‌های دسترسی بین تونل‌های اصلی ( Traffic Cross Heading )
 • دستک‌های تهویه و اضطراری بین تونل اکتشافی و تونل‌های اصلی ( Ventilation- Rescue Cross Heading )
 • 29 رشته تونل های ارتباطی نفر رو و ماشین رو به طول 2 کیلومتر

ضرورت احداث تونل اکتشافی تالون

بلند بودن طول تونلهای تالون، سرباره زیاد آن و بالطبع عدم امکان انجام مطالعات ژئوتکنیک به روش گمانه زنی و ضرورتهای زیر ایجاب نمود احداث تونل اکتشافی مد نظر قرار گیرد:

 • نقش محوری تونل اکتشافی در تأمین اطلاعات و داده‌های ژئومکانیکی لازم برای طراحی تونل‌های اصلی
 • تسهیل در تهویه تونل‌های اصلی و نصب دستگاههای تهویه مورد نیاز دوران بهره برداری (با توجه به وجود دستک های تهویه بین تونلهای اصلی و تونل اکتشافی )
 • اهمیت ایجاد تونل اکتشافی به عنوان تونل اضطراری به هنگام وقوع حوادث احتمالی (با توجه به وجود دستک های تهویه و اضطراری بین تونلهای اصلی و تونل اکتشافی )
 • استفاده از تونل اکتشافی جهت افزایش جبهه های کاری حفاری تونل های اصلی

احجام شاخص زیر سازی منطقه یک

با بکارگیری 32 دستگاه قالب لاینینگ

وضعیت

 • در حال حاضر، 7 پیمانکار ایرانی با برگزاری مناقصه انتخاب، به طوریکه 6 پیمانکار در قطعات مجزا AB1 . B2 .C .D .E . F  و دو پیمانکار به منظور عملیات روسازی بتنی مشغول به کار می باشند.

 

 • طراحی معماری، منظر آرایی و ایمن سازی مسیر انجام شده است و درحال اجرا می باشد.